Miniklubb handelsvillkor

Sist uppdaterad: 15. Januari, 2012

Dessa handelsvillkor gäller köp och användning av tjänster på Miniklubb. Vi accepterar beställningar och användning av tjänsten först efter att du har godkänt våra handelsvillkor.

1. OMFATTNING

Åtkomsten till www.miniklubb.se omfattar tillgång till och utnyttjanderätt av dess innehåll och den information som finns i spelet och på www.miniklubb.se. I samband med vidareutveckling kommer innehåll och funktioner i spelet och på hemsidan löpande kunna ändras utan förvarning.

2. GRATIS TESTPERIOD

Som ny användare på www.miniklubb.se kan du prova på Miniklubb gratis i sju dygn efter att ha upprättat ett Miniklubb-konto. Det är möjligt att avanmäla sig när som helst under testperioden. Ingen betalning avkrävs kunden.

3. BETALNING FÖR ABONNEMANGSPERIOD

Som användare av Miniklubb kan du välja mellan att betala varje månad eller en gång i halvåret. Till dess att betalningen är genomförd har du full ångerrätt. När betalningen är registrerad löper abonnemanget fram till dess att det sägs upp. Det finns då inte längre någon ångerrätt på köpet. När abonnemangsperioden har löpt ut betalas nästa period automatiskt och kunden mottar ett kvitto via e-post. Eventuella prisökningar kan inte utföras retroaktivt.

Alla abonnemang kommer att förnyas alltid med en månad till aktuellt verkligt värde. Om kundens kortnummer är inte längre giltiga vid tidpunkten för förnyelse(t.ex. om kunden har ett nytt kort nummer) så att förnyelse inte kommer att inträffa och kunden kommer att informeras via e-post. Förnyelse kan därefter skegenom teckning att köpa igen med önskad hastighet.

4. ÅNGERRÄTT

Användandet av Miniklubb är en immateriell rättighet som kan jämställas med en servicetjänst. Därför bortfaller ångerrätten i samma stund som kunden kan börja använda produkten.

5. PRISER

Alla priser för Miniklubbs abonnemang uppges i svenska kronor (SEK) inkl. moms.

6. ÄNDRING AV PRISER OCH HANDELSVILLKOR

De gällande priserna och handelsvillkoren framgår på Miniklubbs hemsida.

7. UPPSÄGNING

Abonnemanget avslutas genom inloggning på föräldrasidan där man klickar på "Stoppa automatisk betalning". Vid uppsägning kan eventuella återstående speldagar användas. Miniklubb sparar kundens kontoupplysningar om kunden skulle vilja återuppta abonnemanget. Detta kan då enkelt aktiveras igen genom att kunden köper ett nytt abonnemang.

8. SÄKERHET ANGÅENDE BETALNINGSKORT

Miniklubb använder e-Pay som betalningsmodul för kreditkort. Systemet är godkänt av PBS (www.pbs.dk) och använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

9. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

All information du har lämnat till oss är konfidentiell och kommer inte på något vis att missbrukas eller ges vidare till tredje part.Miniklubb behandlar uppgifterna enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna finns endast till för att du ska kunna handla så snabbt och effektivt som möjligt hos oss. Miniklubb sparar din e-postadress i ett kundregister. Vi är enligt redovisningslagen skyldiga att spara köpinformation i minst fem år. Vi vidarebefordrar inte dessa upplysningar till tredje part. Vi använder din e-postadress för att skicka kvitton och annan korrespondens i samband med genomförandet av köp via hemsidan, viktig information om ditt abonnemang, samt för att skicka nyhetsbrev och uppdateringar till spelet, om du har lämnat ditt samtycke till detta. Spelresultat från Miniklubb samlas löpande in och sparas i ett konfidentiellt register.Denna information används inte för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften.

10. TEKNISKA VILLKOR

Kunden ansvarar för sin egen dator, program, nätverkslösningar samt annan nödvändig utrustning som krävs för att få tillgång till hemsidan www.miniklubb.se och spelet Miniklubb. Miniklubb-spelet är utvecklat för Flash Media Plugin och avinstalleras med hjälp av Flash avinstallationsprogram. Divine ApS ansvarar inte för att spelet är kompatibelt med eventuella ändringar i kundens systemprogram, nätverk m.m. Miniklubb är optimerat för Firefox version 3, Chrome samt Internet Explorer 8. Divine ApS tar inget ansvar för användning av spelet i andra sökmotorer än dessa. Divine ApS strävar efter att erbjuda sina kunder ett funktionellt spel som alltid är tillgängligt. På grund av underhåll och andra tekniska omständigheter kan driftstörningar inträffa ibland. Om du har tekniska frågor är du välkommen att kontakta oss på admin@miniklubb.se.

11. KUNDENS ANSVAR

Om kunden inte följer användarvillkoren kan avtalet upphävas med omedelbar verkan.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

Miniklubb ansvarar inte för följdskador och direkta eller indirekta förluster till följd av kundens eller användarens användning av hemsidan www.miniklubb.se eller spelet Miniklubb.

13. FORCE MAJEUR

Varje beställning mottas med förbehåll för force majeure, härunder krig, oroligheter, naturkatastrofer, strejker, lockout, sviktande distribution, brand, skadegörelse på Divine ApS byggnader, import/exportförbud eller andra omständigheter som hindrar eller begränsar Divine ApS att leverera den avtalade tjänsten. Divine ApS kan vid force majeure välja mellan att upphäva överenskommelsen, dela av den eller leverera den avtalade varan så snart hindret för normal leverans har bortfallit. Vid eventuell force majeure bär Divine Aps inget ansvar gentemot köparen vid utebliven leverans.

14. FÖRBEHÅLL

Divine ApS förbehåller sig för tryck- och prisfel samt pris-, moms-, och avgiftsändringar. Divine ApS ansvarar inte för avbrott eller sviktande åtkomst till hemsidan, avbrott i strömförsörjning eller internetförbindelse, åverkan på systemet (fysisk såväl som datorvirus och hacking), missbruk av personuppgifter eller andra situationer och omständigheter som ligger utanför Miniklubbs kontroll. Miniklubb har gjort sitt yttersta för att inte begränsa kundens tillgång till produkten. Det kan ändå inte garanteras att kunden kan utnyttja produkten på all utrustning som han eller hon har tillgång till. Detta omfattar bl.a. vissa smartphones och tablets-enheter som inte stödjer Flash Media Plugin.

15. UPPHOVSRÄTT

Miniklubb är ett registrerat varumärke som tillhör Divine ApS.Divine ApS ansvarar för allt innehåll på www.miniklubb.se och spelet Miniklubb. Innehållet på denna sida får inte kopieras utan tillstånd från Divine ApS. Text och annat material, härunder programmering och koder, är skyddade av lagen om upphovsrätt. Samtliga rättigheter tillhör Divine ApS.

16. KLAGOMÅL OCH REKLAMATIONER

Såvida inget fel har uppstått med produkten uppmanas du att skicka en skriftlig reklamation till Divine ApS. Reklamationsrätten gäller i två år från beställningsdatum. Rätten att reklamera en skadad eller felaktig fil gäller inte för skador (härunder borttagning) som eventuella virus kan påföra nedladdade filer från Miniklubb.

Om du önskar att reklamera produkten kan du vända dig till:
Divine ApS
Nørregade 7B
1165 København K
Danmark

Telefon: +45 29828471 (kl. 10-12 alle vardagar)
E-post: admin@miniklubb.se
Organisationsnummer: 32668097

17. TVISTER

Om det uppstår oenighet som inte kan lösas i godo mellan kunden och Divine ApS ska denna avgöras i rådhusrätten enligt dansk lag.